Ga door naar inhoud

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op portshuttle-rotterdam.com komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van PortShuttle Rotterdam B.V. (hierna: PortShuttle). PortShuttle besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van portshuttle-rotterdam.com. Toch kan PortShuttle niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. PortShuttle geeft via deze website informatie over producten en diensten die door PortShuttle worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. PortShuttle Rotterdam B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website.

Juistheid en volledigheid

PortShuttle, zijn bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via portshuttle-rotterdam.com verkregen informatie.

Externe links

Op verschillende plaatsen op portshuttle-rotterdam.com bieden wij automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door PortShuttle worden onderhouden zijn ter informatie en gebruiksgemak van de bezoeker. PortShuttle is uiterst selectief ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt. Toch kan PortShuttle niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door PortShuttle worden onderhouden af. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

PortShuttle Rotterdam

PortShuttle Rotterdam is de neutrale spooroplossing die containerterminals in de Rotterdamse haven 24/7 met elkaar verbindt.

PortShuttle Rotterdam is een speciale service en dochteronderneming van Havenbedrijf Rotterdam.

Bezoeken

PortShuttle Rotterdam B.V.
Weena 335
3013 AL Rotterdam